News & Activities
28 พฤศจิกายน 2560
SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2017 ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเสมอมา

การมอบรางวัลในปีนี้ มีบริษัทได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นจำนวน 21 บริษัท 22 รางวัล และ SAT เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดย SAT ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 -10,000 ล้านบาท โดยคุณนภัสร กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร สายสำนักงานกลาง ได้ขึ้นรับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้