News & Activities
2 กุมภาพันธ์ 2560
SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2016 ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบรางวัลในปีนี้ มีบริษัทได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นจำนวน 21 บริษัท 22 รางวัล และ SAT เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดย SAT ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 -10,000 ล้านบาท โดยคุณณัฐขจร ญาณภิรัต รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขึ้นรับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้