CSR Policy
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เรามุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ตอบสนองในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (Triple Bottom Line) นำไปสู่ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” (Somboon Triple Bottom Line) ประกอบด้วย ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์องค์กร ปี 2560 และเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์โดยเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพราะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืนมาจากฅนสมบูรณ์ที่มีความเก่งและเป็นคนดี
ฅนสมบูรณ์ คือการ สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม มุ่งสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและดี มีคุณสมบัติตามที่องค์กรคาดหวังและพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองดีของสังคม ภายใต้แนวคิด สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม โดยเน้นการขยายผลจากตัวพนักงานสู่สังคมภายนอกและพนักงานเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และทำให้เกิดวัฒนธรรมในแบบสมบูรณ์ สามารถนำความเก่งไปสร้างประโยชน์ให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง ธุรกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน
ธุรกิจสมบูรณ์ สร้างมูลค่า ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างมูลค่าทางธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมภิบาล ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Supply Chain Value) โดยยึดถือหลักความพอเพียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนสมบูรณ์ สร้างโอกาสเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข มุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง โดยให้ความสำคัญต่อกระบวนการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาและชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายและของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งชุมชนทั้งใกล้และไกล เพื่อกระจายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสู่ชุมชนและสังคม


นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ สู่การเป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเป็นสำคัญ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ระบุว่า “บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เน้นการพัฒนาองค์กร โดยมี “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน” โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) ด้านการพัฒนาบุคลากร

มุ่งสร้างพนักงานให้เป็นคนดีและเก่ง ด้วยการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล (Individual Social Responsibility: ISR) ภายใต้แนวคิด สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม โดยเน้นการขยายผลจากตัวพนักงานสู่สังคมภายนอก และสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการให้เกิดคุณค่า

2) ด้านการพัฒนาธุรกิจ

สร้างมูลค่าทางธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า และผลกระทบจากกระบวนการธุรกิจ และส่งเสริมกระบวนการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply Chain Value) รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค อีกทั้งส่งเสริมการจัดการธุรกิจโดยยึดหลักความพอเพียง

3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ที่ดี อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดอาชีพแก่ชุมชนเพื่อให้พึ่งพาตนเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการถ่ายทอดอย่างทั่วถึงในแต่ละบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามที่ปรากฎในแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ปี (2556-2560) ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” โดยพนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ต้องยึดถือนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระยะริเริ่ม 2556-2557

เน้นการวางกรอบการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลการดำเนินงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน

ระยะต่อเนื่อง 2558-2560

ดำเนินโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่เพื่อลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผน ปี 2556-57 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ฅนสมบูรณ์ กำหนดเป้่าหมาย พัฒนาทีม สร้างนวัตกรรม
- ทบทวนวัฒนธรรมองค์กรและกำหนดตัวชี้วัด และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
- จัดทำหลักสูตรที่ครอบคลุมการพัฒนา 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล
- เกิดพนักงานต้นแบบสู่การพัฒนาตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร
- ริเริ่มโครงการแบบ Project Based and Cross Function
ส่งเสริมการแบ่งปันองค์กรความรู้ข้ามสายงาน
(Knowledge Sharing Cross Function)
- สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
การดำเนินงานฅนสมบูรณ์ ปี 2557 ดูที่หน้า 22-29
ธุรกิจสมบูรณ์ พัฒนากระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่าย
- จัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI
- ขยายผลโครงการ TPS ไปสู่คู่ค้า
- ปรับปรุงโครงการ QCC ภายใต้ปรัชญาฯ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล - พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว
- สร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร
- สร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นจากกระบวนการ Create Share Value
การดำเนินงานธุรกิจสมบูรณ์ ปี 2557 ดูที่หน้า 30-53
ชุมชนสมบูรณ์ ร่วมพัฒนา สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่า
- ริเริ่มโครงการทวิภาคีเพื่อพัฒนาช่างเทคนิค
- ริเริ่มโครงการชุมชนดีมีอาชีพ ร่วมกับชุมชนและองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
- ริเริ่มโครงการ Community Survey : สมบูรณ์พบชุมชน - ริเริ่มโครงการพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น - สร้างเครือข่ายแบบเป็นทางการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการ ศึกษาและองค์กรอิสระ - ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาธุรกิจชุมชน
การดำเนินงานชุมชนสมบูรณ์ ปี 2557 ดูที่หน้า 54-59