ข่าวสาร

  • 1
  • 2
  • 3
28 พฤศจิกายน 2560
SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2017 ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
2 กุมภาพันธ์ 2560
SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2016 ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
14 ธันวาคม 2559
ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้รับมอบรางวัล IAA Awards ประเภทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best IR) ประจำปี 2015/2016
25 มีนาคม 2559
88 คู่ค้าของกลุ่มสมบูรณ์ร่วมต้านโกง
22 ธันวาคม 2558
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร " โครงการประกาศแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ SBG "