Awards & Accolades
ปี 2555
 • ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
  - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเลิศ ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน (2552-2555)
  - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเลิศ ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (2554-2555)
  - รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
 • ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น ประจำปี 2553/54 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน (2549-2555) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ปี 2556
 • ได้รับรางวัล SET Awards 2013 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
  - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเลิศ ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน (2552-2556)
  - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเลิศ ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2554-2556)
 • ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน (2549-2556) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ได้รับรางวัล Award of The best of supplier's quality performance awards (Gold) 2013 จาก บจก.ฮีโน่มอเตอร์ (ประเทศไทย)
 • ได้รับรางวัล Award of Regional Contribution 2013 จาก บจก.โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย)
 • ได้รับรางวัล Award of The Quality Excellence จาก บจก. มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย)
ปี 2557
 • ได้รับรางวัล SET Awards 2014 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
  - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเลิศ ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน (2552-2557)
  - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเลิศ ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน (2554-2557)
  - รางวัล CSR Recognition 2557 ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  - รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน (2549-2557) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (2556-2557) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการ “การพัฒนาช่างเทคนิค” จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัล Award of Regional Contribution 2014 จาก โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอร์เรชั่น (TMC) ที่ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2558
 • ได้รับรางวัล Sustainability Awards 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
  - รางวัลบริษัทจดทะเบียนได้ความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Sustainability Awards)
  - รางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)
 • ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
  - รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)
  - รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ต่อเนื่อง 10 ปีซ้อน (2549-2558) และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2556-2558) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน