กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมนโยบายข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจะเน้นที่การส่งเสริม การศึกษาของเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณี โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน อีกทั้งจะ ให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของท้องถิ่นและประเทศชาติตามลำดับ

  • 1
  • 2
17 มกราคม 2557
ฅนสมบูรณ์ ร่วมใจให้โลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ...
10 มิถุนายน 2556
บริษัทกลุ่มสมบูรณ์ ได้จัดโครงการ SBG อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานบวชเพ...
14 มกราคม 2554
บริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมทำความดี สุขภาพดี เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์ ตลอ...
14 ตุลาคม 2553
บริษัทฯในกลุ่มสมบรูณ์ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ...
23 กรกฎาคม 2553
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยการประพฤติตนเข้าร่วมกิจรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" โดยมีผู้บร...