CSR Activities

เพื่อส่งเสริมนโยบายข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจะเน้นที่การส่งเสริม การศึกษาของเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณี โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน อีกทั้งจะ ให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของท้องถิ่นและประเทศชาติตามลำดับ

  • 1
  • 2
17 January 2014
...
10 May 2013
...
14 January 2011
...
14 October 2010
...
23 July 2010
...