บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT) และ บริษัท ย่อยในกลุ่มสมบูรณ์ได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ โดยทางบริษัทมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่า 60 ปี
ข่าวล่าสุด
เหตุการณ์สำคัญของบริษัท
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร " โครงการประกาศแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ SBG "
กิจกรรมเพื่อสังคม
นักลงทุนสัมพันธ์
การวิเคราะห์รายได้
ในปี 2560 และ ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 8,802 ล้านบาท และ 8,397 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 405 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5