ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายขาย

ติดต่อ คุณวัชรธร กิตะพาณิชย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายขาย

โทรศัพท์ (662) 080 8169

โทรสาร (662) 080 8180

อีเมลล์ vacharatorn.k@somboon.co.th

ฝ่ายการตลาด

ติดต่อ คุณกฤต เอื้ออนันตสันต์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายการตลาด

โทรศัพท์ (662) 080 8178

โทรสาร (662) 080 8180

อีเมลล์ krit.u@somboon.co.th

ฝ่ายจัดหา

ติดต่อ คุณอรรถชัย ศิริพานิช

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายจัดหา

โทรศัพท์ (662) 080 8219

โทรสาร (662) 080 8225

อีเมลล์ attachai.s@somboon.co.th

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ คุณณัฐกิตต์ กิ้มศรีตุ้น

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ (662) 080 8202

โทรสาร (662) 080 8198

อีเมลล์ natthakit.k@somboon.co.th

ฝ่ายพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดต่อ คุณกษิดิศ เจริญพันธ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายพัฒนาที่ยั่งยืน

โทรศัพท์ (662) 080 8235

โทรสาร (662) 080 8249

อีเมลล์ kasidit.c@somboon.co.th

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

ติดต่อ คุณพสุชา สินไชย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายกฏหมาย และเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ (662) 080 8271

โทรสาร (662) 080 8268

อีเมลล์ pasucha.s@somboon.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อ คุณนพมาศ ปานทอง

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ (662) 080 8197

โทรสาร (662) 080 8198

อีเมลล์ nopamas.p@somboon.co.th